429 câu trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian – Phạm Văn Huy 2023

429 câu trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian – Phạm Văn Huy

Tài liệu gồm 45 trang, gồm các bài tập trắc nghiệm về chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian được phân loại theo chuyên đề, đáp án có ở cuối tài liệu.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB = OC. Gọi I là tâm BC, J là tâm AI, gọi K, L là hình chiếu vuông góc từ O lên AI và từ J lên OC. Từ các câu sau, bạn chọn câu đúng?
A. vuông góc chung của AI và OC là JLQ
B. Đoạn thẳng đứng chung cho AI và OC là IC
C. Đoạn thẳng đứng chung của AI và OC là được
D. Tất cả các câu trên đều sai
[ads]

Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Nếu hai đường thẳng a, b cắt nhau và vuông góc với nhau thì đường vuông góc chung của chúng nằm trong mặt phẳng (P) chứa đường thẳng đó và vuông góc với đường thẳng kia
B. Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với a là khoảng cách từ điểm A bất kỳ đến mp (P).
C. Khoảng cách giữa hai đường chéo a và b là khoảng cách từ một điểm M trong mặt phẳng (P) chứa a và song song với b đến một điểm N bất kỳ trên b
D. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm M bất kỳ trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia
+ Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau thì vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng đó và song song với đường thẳng kia.
B. Một đường thẳng vuông góc chung với hai đường thẳng cắt nhau nếu nó vuông góc với cả hai đường thẳng
C. Đường vuông góc chung của hai đường chéo nằm trong mặt phẳng chứa một đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng kia.
D. Một đường thẳng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng cắt nhau nếu nó cắt cả hai đường