Bài 10: Tế bào nhân thực tiếp theo (2 ) 2023

Bài 10: Tế bào nhân thực tiếp theo (2 )

SINH HỌC 10 BÀI 10: GIẢI BÀI TẬP TẾ BÀO NHÂN THỰC

TIẾP THEO

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

▼ Tại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận lại có thể nhận biết các cơ quan “lạ” và đào thải các cơ quan lạ đó?

Trả lời:

Màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào. Nhờ vậy, các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết các tế bào “lạ” (tế bào của cơ thể khác).

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 46 SGK sinh học 10: Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.

Trả lời:

– Cấu trúc khung xương của tế bào gồm hệ thông các vi ống, vi sợi và sợi trung gian.

– Chức năng của khung xương tế bào:

+ Có chức năng như một giá đỡ cơ học cho tế bào.

+ Tạo cho tế bào động vật có hình dạng nhất định.

+ Là nơi neo đậu của các bào quan.

+ Giúp tế bào di chuyển.

Giải bài tập 2 trang 46 SGK sinh học 10: Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.

Trả lời:

– Cấu trúc của màng sinh chất:

Màng sinh chất được cấu tạo theo mô hình khảm động, gồm 2 thành phần chính là phôtpholipit và prôtêin.

Ở các tế bào động vật và người, màng sinh chất có nhiều phân tử côlestêrôn làm tăng độ ổn định của màng sinh chất.

– Chức năng của màng sinh chất:

+ Màng sinh chất có tính bán thấm nhờ đó tế bào có thể thực hiện việc trao đổi chất 1 cách có chọn lọc với môi trường bên ngoài.

+ Trên màng sinh chất có nhiều loại prôtêin thực hiện các chức năng khác nhau nhu vận chuyển các chất, thụ thể thu nhận thông tin, dấu chuẩn nhận biết.

Giải bài tập 3 trang 46 SGK sinh học 10: Hãy nêu sự phân biệt giữa thành tể bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm.

Trả lời:

– Thành tế bào thực vật có cấu tạo chủ yếu bằng xenlulôzơ.

– Thành tế bào của nấm được cấu tạo bằng kitin.

– Thành tế bào của vi khuẩn được cấu tạo chủ yếu từ peptiđôglican.

Giải bài tập 4 trang 46 SGK sinh học 10: Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.

Trả lời:

– Chất nền ngoại bào là cấu trúc bên ngoài màng sinh chất của tế bào người cũng như tế bào động vật, được cấu tạo chủ yếu bằng các loại sợi glicôprôtêin kết hợp với các chât vô cơ và hữu cơ khác nhau.

– Chất nền ngoại bào giúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tê bào thu nhận thông tin.