Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án 2023

Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án

Tài liệu gồm 99 trang, do thầy giáo Phạm Hùng Hải chủ biên, chọn lọc các bài tập trắc nghiệm về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 11 giải.

MỤC LỤC:
I Đại số và Giải tích 11 1.
Chương 1. Hàm lượng giác – Phương trình lượng giác 2.

§1 – Hàm số lượng giác: TXĐ, đơn thức, tuần hoàn 3.
Phiếu trả lời 12.
§2 – Hàm số lượng giác: Đồ thị 13.
Phiếu trả lời 22.
§3 – Hàm số lượng giác: GTLN, GTNN 23.
Phiếu trả lời 26.
§4 – Phương trình lượng giác cơ bản với sin x, cos x 27.
Phiếu trả lời 33.
§5 – Phương trình lượng giác cơ bản với tan, cot 34.
Phiếu trả lời 37.
§6 – Phương trình lượng giác trả về phương trình của một hàm số lượng giác 39.
Phiếu trả lời 45.
§7 – Phương trình lượng giác bậc nhất sin x, cos x 47.
Phiếu trả lời 56.
§8 – Phương trình lượng giác cùng bậc (hạng, thuần nhất) với sin x, cos x 58.
§9 – Phương trình lượng giác đối xứng, bán đối xứng với sin x, cos x 66.
Phiếu trả lời 74.
§10 – Phương trình lượng giác trở về phương trình tích 76.
Phiếu trả lời 79.
§11 – Phương trình lượng giác có tập nghiệm giới hạn là 80.
Phiếu trả lời 83.
§12 – Phương trình lượng giác với tham số 84.
Phiếu trả lời 89.
§13 – Câu đố 90.
Phiếu trả lời 97.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.