Bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng 2023

Bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng

Tài liệu gồm 10 trang, tổng hợp 128 bài tập trắc nghiệm về phép dời hình trong mặt phẳng và phép đồng dạng, có lời giải.

+ Phần 1: Biên dịch và vận hành ca
+ Phần 2: Trục đối xứng
+ Phần 3: Phép quay và phép đối xứng tâm
+ Phần 4: dấu vị ngữ
+ Phần 5: Phép tương phùng
[ads]