Chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Nguyễn Hoàng Việt 2023

Chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 48 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán, bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề mệnh đề và tập hợp; giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Toán 10 phần Đại số chương 1.

Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP 1.
§1 – MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2.
+ Dạng 1. Mệnh đề và tính đúng sai của mệnh đề 2.
+ Dạng 2. Phủ định của mệnh đề 4.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 6.
§2 – TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 10.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 10.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10.
+ Dạng 1. Xác định tập hợp 10.
+ Dạng 2. Tập hợp con, xác định tập hợp con 12.
+ Dạng 3. Các phép toán trên tập hợp 13.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 15.
§3 – CÁC TẬP HỢP SỐ 22.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 22.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 22.
+ Dạng 1. Phép toán giao hai tập hợp số 22.
+ Dạng 2. Phép toán hợp hai tập hợp số 23.
+ Dạng 3. Phép toán hiệu hai tập hợp số 23.
+ Dạng 4. Các bài toán biện luận theo tham số 24.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 25.
§4 – ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 29.
A Đề số 1 29.
B Đề số 2 33.
C Đề số 3 37.
D Đề số 4 41.
§5 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.