Đáp Án Môn Lịch Sử Kỳ THi Tốt Nghiệp THPT 2021 2023

Đáp Án Môn Lịch Sử Kỳ THi Tốt Nghiệp THPT 2021

Sáng 08/07/2021 các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đã hoàn thiện bài thi môn Lịch sử với  thời gian làm bài 50 phút. Dưới đây là đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chính xác nhất, các thí sinh hãy tham khảo để có thể đánh giá được kết quả bài thi của mình.

Môn Lịch sử có 24 mã đề  diễn đàn tuyển sinh 24h dưới đây là đáp án của 24 mã đề chính xác nhất các bạn hãy chú ý theo dõi.

Đáp Án 24 Mã Đề Môn Lịch Sử Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 301:

1. D 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. D 9. B 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. B
21. C 22. A 23. D 24. B 25. D 26. A 27. D 28. C 29. B 30. D
31. C 32.  D  33.  A 34.  C  35.  B 36.  A 37.  D 38.  B 39.  C  40.  A

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 302:

1. D 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. A 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20. B
21. A 22. D 23. B 24. A 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32.  C  33.  B 34.  D  35.  D 36.  C 37.  D 38.  B 39.  D  40.  C

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 303:

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. D 7. B 8.C  9. A 10. B
11. C 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. D 18.B  19. D 20. C
21. A 22. B 23. B 24. D 25. C 26. A 27. A 28. D 29. B 30. B
31. C 32.  C  33.  D 34.  D  35.  A 36. B 37.  D 38.  A 39.  B  40.  D

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 304:

1. D 2.C  3.C  4.B  5.A  6.B  7.A  8.A  9.A  10.B 
11.C  12. A 13.D  14.C  15. D 16.C  17.A  18.C  19. D 20. D
21.B  22.D  23.C  24. A 25.A  26.A  27. C 28. D 29. B 30. B
31. C 32.  C  33. A  34. A   35. B  36. A  37. C  38. B  39.D    40.  B

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 305:

1. B 2. B 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8.D  9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. C 16. A 17. B 18.C  19. D 20. A
21. B 22. D 23. C 24. D 25. C 26. B 27. D 28. D 29. D 30. C
31. D 32.  B  33.  D 34.  D  35.  C 36.  B 37.  C 38.  D 39.  B  40.  D

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 306:

1. D 2. A 3. D 4. A 5. D 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. A 13. C 14. D 15. D 16. B 17. A 18. C 19. D 20. B
21. D 22. A 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. C 29. A 30. D
31. D 32.  B  33.  B 34.  C  35.  C 36.  C 37.  B 38.  A 39.  C  40.  C

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 307:

1. C 2. A 3.A  4. C 5. D 6.B  7. A 8. C 9. C 10. D
11.D  12. B 13.B  14. C 15. A 16.A  17. C 18. D 19. A 20. A
21. B 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. C 29. D 30. D
31. A 32.  B  33.  B 34.  A  35.  B 36.  C 37.  B 38.  D 39.  C  40.  B

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 308:

1. D 2. C 3. A 4. C 5. A 6.B  7. A 8.A  9. C 10. D
11. C 12. B 13. B 14. A 15. A 16.B  17. A 18.A  19. B 20. D
21. A 22. B 23. D 24. B 25. D 26. D 27. D 28. B 29. B 30. A
31. A 32. D  33. D 34. D  35. B 36. D 37.  B 38.  D 39.  D  40.  A

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 309:

1. C 2. A 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. D 10.A 
11. B 12. B 13. C 14. A 15. A 16. C 17. D 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.  B  33.  D 34.  D  35.  A 36.  C 37.  C 38.  B 39.  B  40.  D

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 310:

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. D

11. C

12. A

13. D

14. B

15. B

16. D

17. B

18. B

19. B

20. C

21. D

22. B

23. C

24. B

25. D

26. D

27. B

28. D

29. D

30. B

31. C

32.  C 

33.  C

34.  B 

35.  C

36.  B

37.  D

38.  C

39.  C 

40.  B

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 311:

1. B 2. D 3. C 4. D 5. D 6.C  7. D 8. A 9. C 10. A
11. D 12. A 13. B 14. A 15. D 16.A  17. D 18. B 19. B 20. C
21. A 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. B 29. C 30. D
31. C 32.  A  33.  B 34.  B  35.  A 36.  B 37.  A 38.  B 39.  C  40.  C

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 312:

1. C 2. D 3. B 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. A 14. D 15. B 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. A 25. C 26. D 27. B 28. C 29. D 30. A
31. A 32.  C  33.  B 34.  A  35.  A 36.  C 37.  A 38.  C 39.  B  40.  B

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 313:

1. B 2. D 3. B 4. A 5. A 6. C 7. A 8. C 9. B 10. C
11. D 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. C 18. D 19. D 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. B 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. D 32.  A  33.  B 34.  B  35.  B 36.  C 37.  A 38.  C 39.  A  40.  B

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 314:

1. D

2. A

3. D

4. C

5. B

6. A

7. B

8. D

9. A

10. A

11. A

12. C

13. D

14. B

15. B

16. D

17. A

18. C

19. D

20. C

21. A

22. D

23. C

24. A

25. C

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

31. A

32.  D 

33.  C

34.  A 

35.  C

36.  A

37.  C

38.  A

39.  C 

40.  D

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 315:

1. B 2.A  3.D  4.D  5.C  6.C  7.D  8.B  9.B  10.B 
11. A 12. D 13. C 14. C 15. B 16. A 17. A 18. B 19. A 20. B
21. C 22. C 23. C 24. A 25. C 26. C 27. B 28. B 29. C 30. B
31. A 32.  C  33.  C 34.  C  35.  A 36.  A 37.  B 38.  A 39.  C  40.  A

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 316:

1. B

2. A

3. D

4. D

5. A

6. D

7. B

8. C

9. D

10. A

11. A

12. C

13. C

14. C

15. D

16. A

17. B

18. C

19. C

20. C

21. A

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. C

28. B

29. D

30. B

31. C

32.  C 

33.  A

34.  D 

35.  B

36.  A

37.  C

38.  B

39.  A 

40.  C

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 317:

1. C

2. C

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. C

9. A

10. B

11. A

12.A 

13. A

14.B 

15. B

16.D 

17. D

18. A

19. B

20. B

21. D

22. A

23. D

24. A

25. D

26. D

27. B

28. B

29. A

30. D

31. D

32.  B 

33.  A

34.  D 

35.  D

36.  B

37.  A

38.  D

39.  B 

40.  A

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 318:

1. B 2. C 3. C 4. C 5. B 6.C  7. C 8. D 9.D  10.B 
11. A 12. A 13. D 14. D 15. A 16.B  17. B 18. A 19.A  20. C
21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. B 27. A 28. B 29. A 30. A
31. D 32.  A  33.  C 34.  C  35.  C 36.  D 37.  C 38.  D 39.  B  40.  C

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 319:

1. B 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. D 10. D
11. A 12. D 13. D 14. D 15. B 16. A 17. B 18.C   19. C 20. C
21. D 22. C 23. B 24. C 25. B 26.B  27. D 28. C 29. C 30. A
31. A 32.A    33.  C 34. A 35.B   36. C  37. B  38.C   39. A   40. A 

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 320:

1. C 2.D  3. A 4. A 5. A 6. C 7. D 8. C 9. D 10. C
11.B  12. C 13.D  14. C 15. B 16. B 17. D 18. C 19. A 20. C
21. C 22. D 23. B 24. D 25.B  26. D 27. D 28.C  29. A 30. D
31. A 32. B   33. B  34. A   35. A  36. B  37.  A 38. D  39.B   40.  B

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 321:

1. C

2. A

3. A

4. B

5. C

6. D

7. C

8. D

9. D

10. B

11. D

12. B

13. B

14. A

15. C

16. A

17. A

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. A

24. A

25. A

26. C

27. D

28. C

29. D

30. C

31. D

32.  A 

33.  C

34.  D 

35.  D

36.  C

37.  C

38.  D

39.  A 

40.  C

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 322:

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
11. C 12. C 13. A 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D 19. D 20. A
21. A 22. A 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. C 29. A 30. B
31. A 32.  C  33.  B 34.  C  35.  D 36.  C 37.  A 38.  C 39.  A  40.  B

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 323:

1. A

2. C

3. A

4. A

5. C

6. B

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. C

13. B

14. D

15. B

16. D

17. A

18. C

19. B

20. D

21. A

22. D

23. A

24. C

25. C

26. A

27. A

28. B

29. C

30. D

31. B

32.  D 

33.  D

34.  D 

35.  B

36.  B

37.  C

38.  B

39.  B 

40.  D

Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề 324:

1. B

2. A

3. D

4. C

5. D

6. A

7. B

8. D

9. B

10. C

11. B

12. B

13. A

14. A

15. B

16. A

17. D

18. A

19. C

20. A

21. C

22. D

23. B

24. B

25. C

26. D

27. D

28. A

29. C

30. A

31. B

32.  C 

33.  D

34.  C 

35.  B

36.  C

37.  D

38.  C

39.  D 

40.  B

Trên đây là đáp án chính xác nhất của một số mã đề trong bộ 24 mã đề môn Lịch Sử, các em hãy cập nhật thường xuyên để xem điểm chuẩn 2021. Chúc các em sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 dễ dàng và đạt được kết quả tốt nhất.

PL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.