Giải bài tập hóa trị 2023

Giải bài tập hóa trị

Giải bài tập 1 trang 37 SGK:

a) Hoá trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Hướng dẫn giải

a) Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

b) Khi xác định hoá trị lấy hoá trị của H làm đơn vị và hoá trị của o là hai đơn vị.

Giải bài tập 2 trang 37 SGK: Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4.

b) FeO, Ag2O, NO2.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 3 trang 37 SGK:

a) Nêu quy tắc hoá trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hoá học của hai hợp chất trong câu 2 làm thí dụ.

b) Biết công thức hoá học K2SO4, trong đó K hoá trị I, nhóm (SO4) hoá trị II. Hãy chỉ ra là công thức hoá học trên phù họp đúng theo quy tắc hoá trị.

Hướng dẫn giải

a) Quy tắc hoá trị với hợp chất hai nguyên tố: Trong công thức hoá học, tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ sô và hoá trị của nguyên tô” kia.

b) Công thức K2SO4 đúng phù hợp với quy tắc hoá trị:

2 x I = 1 x II.

Giải bài tập 4 trang 38 SGK:.

a) Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hoá trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 5 trang 38 SGK:.

a) Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguyên tố sau: P (III) và H;    C (IV) và S (II);         Fe (III) và O.

b) Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:

Na (I) và (OH) (I);          

Cu (II) và (SO4) (II);

Ca (II) và (NO3) (I).

Hướng dẫn giải

a) PH3, cs2, Fe2O3.

b) NaOH, CuSO4, Ca(NO3)2.

Giải bài tập 6 trang 38 SGK:. Một số công thức hoá học viết như sau: MgCl, KO, CaCI2l NaCO3.

Cho biết: Mg, nhóm (CO3) có hoá trị II (hoá trị của các nguyên tố K, Cl, Na và Ca đã cho ở bài tập trên). Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai và sửa lại cho đúng.

Hướng dẫn giải

Công thức hoá học viết sai: MgCl, KO, NaCO3

Sửa lại cho đúng: MgCl2, K2O, Na2CO3.

Giải bài tập 7 trang 38 SGK:.Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị IV của nitơ trong số các công thức cho sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Hướng dẫn giải

Công thức hoá học phù hợp: NO2.

Giải bài tập 8 trang 38 SGK:.

a) Tìm hoá trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43).

b) Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các công thức sau đây:

A. BaPO4                      B. Ba2PO4

C. Ba3PO4                    D. Ba3(PO4)2

Hướng dẫn giải

a) Hoá trị của Ba là II và nhóm (PO4) là III.

b) Đáp án: D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.