Giải bài tập phép cộng, phép trừ lớp 1 trong vòng 8

Giải bài tập phép cộng, phép trừ lớp 1 trong vòng 8

Bài 1: Tính:

7 +1 = 6 + 2 = 5 + 3 = 4 + 4 =

1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 8 – 4 =

8 – 7 = 8 – 6 = 8 – 5 = 8 + 0 =

8 – 1 = 8 – 2 = 8 – 3 = 8 – 0 =

Bài 2: Các số?

Bài 3: Tính:

4 + 3 + 1 = 8 – 4 – 2 = 2 + 6 – 5 = 8 + 0 – 5 =

5 + 1 + 2 = 8 – 6 + 3 = 7 – 3 + 4 = 3 + 3 – 4 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Giải toán lớp 1 trong phạm vi 8 - Giải vở bài tập Toán lớp 1 Luyện tập cộng trừ trong phạm vi 8 Các bài toán lớp 8 trong phạm vi 1 - Lời giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập cộng trừ dưới 8

Bài tập 5: Nối các ô trống với các số thích hợp:

Giải toán lớp 1 trong phạm vi 8 - Lời giải toán lớp 1 Luyện tập cộng trừ dưới 8 ….> 5 + 2…. < 8 – 0 ….> 8 + 0

Xem thêm: Giải toán lớp 1 Luyện tập cộng trừ 9 |

Sự hòa tan:

Bài 1:

7 +1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 4 + 4 = 8

1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 8 – 4 = 4

8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 5 = 3 8 + 0 = 8

8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 3 = 5 8 – 0 = 8

Bài 2:

một. Kết quả là 8.

b. Kết quả là 8.

so với Kết quả là 6.

D. Kết quả là 4.

D. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 7.

Bài 3:

4 + 3 + 1 = 8 8 – 4 – 2 = 2 2 + 6 – 5 = 3 8 + 0 – 5 = 3

5 + 1 + 2 = 8 8 – 6 + 3 = 5 7 – 3 + 4 = 8 3 + 3 – 4 = 2

Bài 4:

Phép tính là: 8 – 2 = 6

Bài 5:

8> 5 + 2

7 <8 - 0

9> 8 + 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *