Giải toán lớp 1 các phép trừ dưới 10

Giải toán lớp 1 các phép trừ dưới 10

Bài 1: Tính: a)

Các bài tập Toán lớp 1 Trong phạm vi - Giải bài 1 Phép trừ trong phạm vi 10 Các Bài Toán Lớp 1 Dưới 10 1 - Trừ Các Bài Toán Lớp 1 Dưới 10 Các Bài Toán Lớp 1 Dưới 10 2 - Trừ Các Bài Toán Lớp 1 Dưới 10 Bài tập toán lớp 1 dưới 10 3 - Phép trừ môn toán lớp 1 dưới 10 Các bài tập Toán lớp 1 Dưới 10 4 - Lời giải Toán lớp 1 Phép trừ Dưới 10 Giải toán lớp 1 trong vòng 10 5 - Giải toán lớp 1 Phép trừ trong vòng 10

một. bc d. D. e.

b)

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 =

10 – 1 = 10 – 2 = 10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =

10 – 9 = 10 – 8 = 10 – 7 = 10 – 6 = 10 – 0 =

Bài 3: Giải toán lớp 1 trong vòng 10 6 - Giải toán lớp 1 Phép trừ trong vòng 10

9… .10 3 + 4… .10 6… .10 – 4

10… .4 6 + 4… .4 6… .9 – 3

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Các bài tập Toán lớp 1 Dưới 10 7 - Lời giải Toán lớp 1 Phép trừ Dưới 10

Sự hòa tan:

Bài 1:

một)

một. Kết quả là 9.

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 trang 167

b. Kết quả là 8.

so với Kết quả là 7.

D. Kết quả là 6.

D. Kết quả là 5.

e. Kết quả là 0.

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10

10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5

10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 7 = 3 10 – 6 = 4 10 – 0 = 10

Bài 3:

9 <10 3 + 4 <10 6 = 10 - 4

10> 4 6 + 4> 4 6 = 9 – 3

Bài 4:

Phép tính là: 10 – 4 = 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *