Giải toán lớp 1 phần luyện tập các phép trừ đến dưới 10

Giải toán lớp 1 phần luyện tập các phép trừ đến dưới 10

Bài 1: Tính:

một)

10 – 2 = 10 – 4 = 10 – 3 = 10 – 7 = 10 – 5 =

10 – 9 = 10 – 6 = 10 – 1 = 10 – 0 = 10 – 10 =

b)

Toán lớp 1 với phạm vi 10 - Giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập phép trừ dưới 10 Toán lớp 1 trong phạm vi 10 1 - Giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập phép trừ dưới 10 Giải toán lớp 1 trong phạm vi 10 - Lời giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập phép trừ dưới 10 Bài 1 Toán Lớp 10 Trong phạm vi 3 - Lời giải Toán Lớp 1 Luyện tập Phép trừ Trong phạm vi 10 Toán lớp 1 trong phạm vi 10 4 - Giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập phép trừ dưới 10 Giải toán lớp 1 với 10 phạm vi 5 - Giải toán lớp 1 Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

một. bc d. e. f.

Bài 2: Các số?

5 +…. = 10…. – 2 = 6 10 -…. = 4 2 +…. = 9

số 8 -…. = 1…. + 0 = 10 10 -…. = 8 4 +…. = 7

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

một) Giải toán lớp 1 trong phạm vi 10 - lời giải toán lớp 1 luyện tập phép trừ trong phạm vi 10 b) Giải toán lớp 1 trong phạm vi 10 7 - Giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập phép trừ dưới 10

Sự hòa tan:

Bài 1:

10 – 2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 10 – 5 = 5

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 bằng phép cộng nhỏ hơn 10

10 – 9 = 1 10 – 6 = 4 10 – 1 = 9 10 – 0 = 10 10 – 10 = 0

b)

một. Kết quả là 5.

b. Kết quả là 6.

so với Kết quả là 2.

D. Kết quả là 7.

e. Kết quả là 8.

F. Kết quả là 4.

Bài 2:

5 + 5 = 10 8 – 2 = 6 10 – 6 = 4 2 + 7 = 9

8 – 7 = 1 10 + 0 = 10 10 – 2 = 8 4 + 3 = 7

Bài 3:

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 – 2 = 8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *