Giải toán lớp 4 Giới thiệu phép nhân số có hai chữ số với 11 2023

Giải toán lớp 4 Giới thiệu phép nhân số có hai chữ số với 11

Giải toán lớp 4 Giới thiệu phép nhân số có hai chữ số với 11

Bài 1 (trang 71 SGK Toán 4): Tính nhẩm:

a) 34×11;

b) 11×95;

c) 82×11

Câu trả lời:

a) 34 x 11 =?

Tính nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Đặt chữ số 7 vào giữa hai chữ số 34, được 374

Vậy 34 x 11 = 374

b) 11 x 95 =?

Tinh thần 9 + 5 bằng 14

Đặt 4 vào giữa hai chữ số của số 95 để được 945

Thêm 1 đến 9 trên 945, nhận 1045

Vậy 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 =?

Tính nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

Đặt số 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802

Thêm 1 đến 8 trên 802 để có 902

Vậy 82 x 11 = 902

Bài 2 (trang 71 SGK Toán 4): Tìm x:

a) x: 11 = 25;

b) x: 11 = 78

Câu trả lời:

a) x: 11 = 25

x = 25 x 11

x = 275

b) x: 11 = 78

x = 78 x 11

x = 858

Bài 3 (trang 71 SGK Toán 4): Năm thứ tư tổ chức thành 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. Học sinh khối 5 xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi hai khối có bao nhiêu học sinh?

Câu trả lời:

Số học sinh khối 4 là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh khối 5 là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Trả lời: 352 học sinh

Ngoài ra: cũng có thể giải bằng các phép tính sau:

…………………….: 11 x 17 = 187 (học sinh)

Xem thêm: Giải Toán lớp 4 Viết các số tự nhiên dưới dạng số thập phân

…………………….: 11 x 15 = 165 (học sinh)

……………………: 187 + 165 = 352 (học sinh)

Bài 4 (trang 71 SGK Toán 4): Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy 11 ghế. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy có 9 chỗ ngồi. Câu nào sau đây đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có mấy phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B là 6 người.

c) Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Câu trả lời:

Có thể nghĩ:

– Phòng họp A có: 11 x 12 = 132 (người)

– Phòng họp B có: 9 x 14 = 126 (người)

– Phòng họp A nhiều hơn phòng họp B: 132 – 126 = 6 (người)

Vậy câu (b) đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.