Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Đẳng Thức Ở Mẫu

Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Đẳng Thức Ở Mẫu

Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 2): Giải các phương trình:

Câu trả lời

Giải Toán Lớp 8 Tập 5 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu

Giải Toán Lớp 8 Giải Toán Lớp 5 Tập 2 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Trong Mẫu

Bài 28 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 2): Giải các phương trình:

Giải toán lớp 8 bài 5 bài 3 - Giải toán lớp 8 Bài 5: Đẳng thức chứa ẩn trong mẫu

Câu trả lời

Giải toán lớp 8 bài 5 giải toán 4 - Giải toán lớp 8 Bài 5: Đẳng thức chứa ẩn trong mẫu

Giải Toán Lớp 8 5 Bài toán lớp 5 5 - Bài toán lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Trong Mẫu

Bài 29 (trang 22-23 SGK Toán 8 Tập 2): Con trai giải phương trình

Giải Toán Lớp 8 Giải Toán Lớp 5 Trang 6 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu

Hà cho rằng cách giải của Sơn là sai vì em đã nhân cả hai vế với biểu thức x – 5 chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

Giải Toán Lớp 8 Bài 5 Bài 7 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Trong Mẫu

Câu trả lời

Thầy Sơn và thầy Hà không để ý ƯCLN của phương trình x ≠ 5 nên cả 2 nghiệm đều sai.

Lời giải đúng: KẾT LUẬN: x 5

Giải Toán Lớp 8 5 Bài toán lớp 5 8 - Bài toán lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Trong Mẫu

=> x(x – 5) = 5(x – 5)

=> (x-5)2 = 0

=> x = 5 không thỏa mãn BĐT nên phương trình vô nghiệm.

Bài 30 (trang 23 SGK toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán Lớp 8 Bài 5 Giải Toán 9 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu

Câu trả lời

Giải Toán Lớp 8 5 Bài toán 10 - Giải toán lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu Giải toán lớp 8 5 bài toán 11 - Giải toán lớp 8 Bài 5: Đẳng thức chứa ẩn trong mẫu

Bài 31 (trang 23 SGK Toán 8 Tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán Lớp 8 Bài 5 Bài 12 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu

Câu trả lời

Giải Toán Lớp 8 Bài 5 Bài 13 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu Giải Toán Lớp 8 Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 14 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu Giải Toán Lớp 8 Bài 15 - Bài 5 Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu

Bài 32 (trang 23 SGK Toán 8 Tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán Lớp 8 Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 16 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu

Câu trả lời

Giải Toán Lớp 8 Bài 17 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Trong Mẫu Giải Toán Lớp 8 Bài Giải Toán Lớp 5 Trang 18 - Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Ở Mẫu

Bài 33 (trang 23 SGK Toán 8 Tập 2): Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau đều bằng 2:

Giải Toán lớp 8 Bài toán lớp 5 trang 19 - Giải Toán lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Trong Mẫu

Câu trả lời

Biểu thức có giá trị 2 thì:

Giải toán lớp 8 bài 5 trang 20 - Giải toán lớp 8 Bài 5: Đẳng thức chứa ẩn trong mẫu Giải Toán Lớp 8 Bài toán lớp 5 trang 21 - Bài toán lớp 8 Bài 5: Ẩn Đẳng Thức Trong Mẫu

Xem thêm: Giải toán lớp 8 bài 5: Diện tích hình thoi