Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số

Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số

Đầu tiên. Thế nào là hai phương trình tương đương?

Câu trả lời:

Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm.

2. Nhân cả hai vế của một phương trình với cùng một biểu thức ngụ ý có thể không mang lại một phương trình tương đương. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ.

Câu trả lời:

Chẳng hạn phương trình (1) x – 1 = 3 có tập nghiệm SĐầu tiên = {4}.

Nhân cả hai vế của phương trình (1) với x ta được phương trình:

(x – 1)x = 3x (2)

(x – 1)x – 3x = 0

⇔ x(x – 4) = 0

Phương trình (2) có tập nghiệm là2 = {0, 4}.

Bởi vì SẼĐầu tiên SẼ LÀ2 do đó phương trình (1) và (2) không tương đương.

3. Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là phương trình bậc nhất? (a và b là hai hằng số).

Câu trả lời:

Với điều kiện a ≠ 0 thì phương trình ax + b = 0 là phương trình bậc nhất.

4. Phương trình bậc nhất một ẩn số có bao nhiêu nghiệm? Đánh dấu “x” vào ô trống câu trả lời đúng:

Câu trả lời:

Hình vuông thứ 2: Phương trình bậc hai với một ẩn số luôn có một giải pháp duy nhất.

(Các bạn lưu ý vì đây là phương trình bậc nhất một ẩn số a ≠ 0 nên phương trình luôn có nghiệm duy nhất. Không có chuyện a = 0).

5. Khi giải phương trình chứa ẩn mẫu ta cần chú ý điều gì?

Xem thêm: Giải Toán Lớp 8 Bài 5: Phép Cộng Các Phân Số Đại Số

Câu trả lời:

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta phải chú ý điều kiện xác định của phương trình.

6. Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Câu trả lời:

Bước 1. Lập một phương trình.

– Chọn ẩn số và xác định điều kiện thích hợp của ẩn số;

– Biểu diễn đại lượng chưa biết dưới dạng đại lượng ẩn và đã biết;

Lập phương trình thể hiện mối quan hệ giữa các đại lượng.

bước thứ 2. Giải phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem nghiệm nào của phương trình thỏa mãn điều kiện ẩn số, nghiệm nào không thỏa mãn rồi kết luận.Bài 50 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 2): Giải các phương trình:

Giải toán lớp 8 chương 3 chương 3 - Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số

Câu trả lời

Giải toán lớp 8 chương 3 giải toán 2 - Đề thi giải toán lớp 8 chương 3 Đại số Giải toán lớp 8 chương 3 chương 3 - Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số

Bài 51 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 2): Giải các phương trình sau bằng cách quay về phương trình tích:

Giải toán lớp 8 chương 3 chương 4 - Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số

Câu trả lời

Giải toán lớp 8 chương 3 chương 5 - Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Ôn Thi Chương 6 Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Đại Số

Bài 52 (trang 33 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Ôn Thi 7 Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Đại Số

Câu trả lời

Giải toán lớp 8 chương 3 chương 8 - Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số Giải toán lớp 8 chương 3 chương 9 - Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số Giải toán lớp 8 chương 3 chương 10 - Giải toán lớp 8 Ôn tập chương 3 Đại số

Bài 53 (trang 34 SGK Toán 8 Tập 2): Giải phương trình:

Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Ôn Thi 11 Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Đại Số

Câu trả lời

Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Ôn Thi 12 Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Đại Số

Vì vậy, giải pháp duy nhất là x = -10.

Bài 54 (trang 34 SGK Toán 8 Tập 2): Ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B đến bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h.

Câu trả lời

Gọi x (km) là khoảng cách giữa hai bến A và B, trong đó x > 0.

Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Ôn Thi 13 Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Đại Số

x = 80 thỏa mãn điều kiện.

Xem thêm: Hãy nghĩ đến câu nói: con đường hình thành bản sắc dân tộc của một nền văn hóa không chỉ phụ thuộc vào sự sáng tạo của chính quốc gia đó…

Vậy khoảng cách giữa hai bến A và B là 80km.

(Giải thích Tại sao hiệu vận tốc ngược dòng và ngược dòng lại bằng 2 lần vận tốc dòng nước?

Gọi vận tốc ca nô là v (km/h) và vận tốc dòng nước là a (km/h) thì ta có:

Ngược dòng: vận tốc ca nô = v + a

Đi lên: vận tốc ca nô = v – a

Chênh lệch vận tốc = v + a – (v – a) = 2a = 2 vận tốc nước.)

Bài 55 (trang 34 SGK Toán 8 Tập 2): Biết rằng 200g dung dịch chứa 50s muối. Phải thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch để thu được dung dịch chứa 20% muối?

Câu trả lời

Gọi x (g) là khối lượng nước cần thêm vào, với x > 0.

Khối lượng giải pháp mới: 200 + x

Biết dung dịch mới có nồng độ 20% thì:

Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Ôn Thi 14 Giải Toán Lớp 8 Chương 3 Đại Số

x = 50 thỏa mãn điều kiện.

Do đó cần thêm 50g nước để thu được dung dịch chứa 20% muối.

Bài 56 (trang 34 SGK toán 8 tập 2): Để thúc đẩy tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính dần, tức là càng có nhiều người tiêu dùng điện thì giá điện tính theo số (1kw/h) sẽ tăng theo các mức sau:

Mức thứ nhất: Tính cho 100 số điện đầu tiên;

Bậc 2: tính cho các số điện từ thứ 101 đến thứ 150, mỗi số đắt hơn bậc thứ nhất 150 đồng;

Bậc thứ ba: tính cho số điện từ thứ 151 đến thứ 200, mỗi số đắt hơn bậc thứ hai 200 đồng;

Xem thêm: Giải Toán Lớp 8 Bài 2: Diện Tích Hình Chữ Nhật

vân vân…

Ngoài ra, người dùng còn phải đóng thêm khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%.

Tháng trước gia đình anh Cường sử dụng 165 số điện phải trả 95.700 đồng. Giá của mỗi số ở cấp độ đầu tiên là bao nhiêu?

Câu trả lời

Gọi x (đồng) là giá của mỗi số ở cấp đầu tiên (x > 0).

Số tiền phải trả 1:100x (VNĐ)

Số tiền phải trả lần 2: 50(x + 150) (đồng)

Số tiền phải trả lúc 3:15 (x + 350) (đồng)