Hỗn số là gì? Cách chuyển hỗn số thành phân số và chuyển phân số thành hỗn số

Hỗn số là gì? Cách chuyển hỗn số thành phân số và chuyển phân số thành hỗn số