Listening Unit 4 Lớp 12 Trang 48

 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

LISTENING (NGHE)

Before you listen: Theo cặp, hỏi và đáp các câu hỏi sau:

• Em giỏi về môn học nào?

• Em thích môn học nào nhất trong lớp? Tại sao?

* Nghe và lặp lại các từ:

tearaway                methodical               well-behaved

disruptive              actually                     struggle

While you listen

Task 1. Nghe bài hội thoại giữa Jenny và Gavin. Đánh dấu ✓ vào câu hỏi được trả lời là là “Yes”:

Đáp án.

 Jenny  Gavin
 1. Did you always work very hard?

 2. Did you always listen carefully to your teachers?

 3. Did you always behave well?

 4. Did you pass your exams easily?
 5. Did you always write your homework slowly and carefully?

 6. Did you think school days are / were the best days of your life? 

Tapescrint.

Jenny:    Look, these are questions about how you got on at school.

               Shall we just go through them?

Gavin:    Yes, let’s.

Jenny:    OK, so, did you always work very hard?

Gavin:     Well, I certainly worked pretty hard at the subjects I enjoyed,

               yes I did. What about you?

Jenny:    Yes, I did actually, I think I worked very hard, yeah. Now

               let’s come to the next question.

Gavin:     Did, yeah, did you always listen carefully to your teachers?

Jenny:     No I don’t think I did. No, I think I was quite disruptive, actually.

                What about you?

Gavin:       Well I think I did listen to the teachers certainly when I got to the

                level where I was doing the subjects that 1 enjoyed.

Jenny:      Yeah, ok, the next question is, did you always behave well?

Gavin:       I don’t think I always behaved well. I was, a bit, er, a bit of a tearaway.

Jenny:      Um. Well, 1 think I was pretty well-behaved on the whole, so I’d say

                yes, yeah.

Gavin:       Good for you! Did you pass your exams easily?

Jenny:      No I can’t say 1 did, no, I, I found them quite a struggle, actually.

                What about you?

Gavin:     I didn’t pass them that easily, because I worked hard but also I found

                it very difficult to answer all that long questions in a short time.

Jenny:      Yeah, yeah, exactly. What about this one, then? Did you always

                write slowly and carefully?

Gavin:      Quite slowly. Essays took a long time to write and I suppose I took a

                bit of care, yes.

Jenny:     Yes, I agree. I was also, I was very careful and erm, yeah, yeah 1 was

                quite methodical.

Gavin:      And did you think your school days were the best days of your life?

Jenny:     Um, no, no I can’t say they were. What about you?

Gavin:      No, I went away to boarding school when I was quite young and I

                didn’t like that. No, I, they weren’t the best days of my life.

Task 2. Nghe lại và trà lời câu hỏi.

Đáp án.

1. When he enjoyed the subjects.

2. He found it very difficult.

3. Because they were difficult for him to do it in a short time.

4. Because he went away to boarding school when he was quite young and he didn’t like that. So schools weren’t the best days of his life.

After you listen: Theo cặp, em nói về kết quả của kỳ thi mới đây ở trường và những điều em sẽ chuẩn bị cho kỳ thỉ sắp tới.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 4 Lớp 12 Trang 44

 Speaking Unit 4 Lớp 12 Trang 47

 Writing Unit 4 Lớp 12 Trang 49

 Language Focus Unit 4 Lớp 12 Trang 49