Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Trắc nghiệm tin học 12 có đáp án 2023

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Trắc nghiệm tin học 12 có đáp án

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì?

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Nó được xây dựng dựa trên cơ sở các đối tượng cơ bản (các quan hệ như bảng), các thuộc tính và các ràng buộc được sử dụng rất phổ biến. Có vai trò thể hiện mô hình dữ liệu hiện thực. Có hai loại mô hình dữ liệu: bậc thấp (mô hình vật lý) và bậc cao (mô hình logic). Bài viết này liệt kê đầy đủ những lý thuyết cần nhớ về cơ sở dữ liệu quan hệ. Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Trắc nghiệm tin học 10 có đáp án
Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Trắc nghiệm tin học 10 có đáp án

Nội dung chương trình tin học 12

 1. Chương I: Khái niệm về cơ sở dữ liệu
 • Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
 • Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ quản trị dữ liệu

2. Chương II: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

 • Bài 3: Giới thiệu về Microsoft Access
 • Bài 4: Cấu trúc bảng
 • Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng
 • Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
 • Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng
 • Bài 6: Biểu mẫu
 • Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản
 • Bài 7: Liên kết giữa các bảng
 • Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng
 • Bài 8: Truy vấn dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng
 • Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng
 • Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
 • Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo
 • Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp

3. Chương III: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

4. Chương IV: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

 • Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
 • Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Lê Anh