Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình lượng giác – Võ Anh Khoa, Hoàng Bá Minh 2023

Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình lượng giác – Võ Anh Khoa, Hoàng Bá Minh

Sách gồm 200 trang với các bài tập phương trình lượng giác, hệ phương trình lượng giác và bất phương trình lượng giác được phân dạng thành:

A – Sơ lược về hàm lượng giác ngược
1. Một số tính chất cơ bản về hàm lượng giác ngược
2. Bài tập ví dụ về hàm lượng giác ngược
B – Phương trình lượng giác
1. Phương trình lượng giác cơ bản
2. Các dạng phương trình lượng giác đưa về phương trình lượng giác cơ bản
a. Phương trình lượng giác bậc hai
[ads]
b. Phương trình lượng giác bậc nhất theo sinx và cosx
c. Phương trình lượng giác đối xứng theo sinx và cosx
d. Phương trình lượng giác bậc hai thuần nhất đối sinx và cosx
e. Các dạng phương trình lượng giác khác
+ Phương trình lượng giác chứa căn thức
+ Phương trình lượng giác không mẫu mực
+ Phương trình lượng giác có chứa tham số
C – Hệ phương trình lượng giác
D – Bất phương trình lượng giác

Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết