Tìm giới hạn bằng máy tính cầm tay – Phạm Minh Đức 2023

Tìm giới hạn bằng máy tính cầm tay – Phạm Minh Đức

Tài liệu gồm 20 trang trình bày phương pháp tìm giới hạn bằng máy tính cầm tay Casio – Vinacal, nội dung tài liệu gồm các phần:

I.Các phím cần dùng
II. Tìm giới hạn
III. Ví dụ minh họa
IV Bài tập áp dụng
[ads]