Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 48. Góc vuông. Góc không vuông có đáp án 2023

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 48. Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Bài tập trắc nghiệm toán lớp 3 bài 48. Góc vuông. Góc không vuông góc có đáp án

  • 27 lần thử

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Góc dưới cùng có:

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

Nhìn vào hình bên ta thấy góc ở đỉnh A, cạnh AB và AC.

Góc với đỉnh A, cạnh AB và AC


Câu 2:

Hình nào là góc vuông?

    Hình nào là góc vuông?  (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: GET

Dùng eke để kiểm chứng, ta thấy: Hình 2 là một góc vuông.

Hình 2 là một góc vuông.


Câu hỏi 3:

Có bao nhiêu góc vuông trong hình?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

Dùng eke để kiểm chứng, ta thấy hình trên có 4 góc vuông:

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AD.

Góc vuông từ đỉnh B, cạnh BA và BC.

Góc vuông đỉnh C, cạnh CB và CD.

Góc vuông đỉnh D, cạnh DC và DA.


Câu hỏi 4:

Góc dưới cùng có:

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: GET

Góc có đỉnh D, cạnh DE và DF.


Câu hỏi 5:

Hình nào không phải là góc vuông?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

Nếu dùng eke để kiểm chứng thì ta thấy: Hình 1 không phải là góc vuông


Câu hỏi 6:

Hình sau có bao nhiêu góc vuông?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Bạn thấy đấyke để kiểm tra góc vuông, góc không vuông.

Hình trên có 2 góc vuông:

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AD.

Góc vuông đỉnh D, cạnh DA và DM.


Câu 7:

Hình nào sau đây có góc vuông?

    Hình nào sau đây có góc vuông?  (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

Nhìn vào hình trên, chúng ta thấy:

Hình 1, 2, 3 không có góc vuông.

Hình 4 có 4 góc vuông.


Câu 8:

Để xác định các góc vuông, chúng tôi sử dụng:

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Để xác định góc vuông ta dùng ê ke.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Đề thi hot trong chương