Unit 10 Life on Other Planets: Write 2023

Unit 10 Life on Other Planets: Write

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

WRITE (VIẾT)

a) Read the outline of an exposition in columm A. Then put the  paragraphs in columm B in order to match the sections in columm A.

(Hãy đọc dàn bài được trình bày trong cột  A. Sau đó xếp mỗi đoạn văn trong cột B cho phù hợp với mỗi phần trong cột A). 

A – Introdution  – B (ii)

A – Body – B (iii)

A – Conclusion – B (i) 

b) Read the dialogue between An and Ba about the existence of UFOs.

(Đọc bài đối thoại giữa An và Ba về sự tồn tại của đĩa bay).

An : Bạn có nghĩ đĩa bay tồn tại không ?

Ba : Có chứ, báo chí đã nói nhiều về sự xuất hiện của đĩa bay.

An : Điều gì làm bạn tin là có đĩa bay ?

Ba : À, nhiều người khắp mọi nơi trên thế giới đều nói rằng họ đã nhìn thấy đĩa bay, vì thế chúng chắc chắn tồn tại.

An : Đĩa bay ! Có lẽ đó là sự tưởng tượng của họ. 

Ba : Tôi không nghĩ thế. Đã có nhiều hức ảnh về nó. Và những nhà nhiếp ảnh nói rằng họ đã nhìn thấy những sinh vật giống như con người chúng ta đi ra khỏi đĩa bay.

An : Nếu có đĩa bay thì phải có dấu vết của sự đổ bộ của họ trên đất liền.

Ba : Bạn nói đúng. Người ta đang bàn tán về những vòng tròn kỳ bí trcn những

cánh đồng ở Anh. Đĩa bay không còn là sự tưởng tượng của con người nữa. Chúng có thật. Chúng ta ncn sẵn sàng chào đón những chuyến viếng thăm của họ.

* Now use Ba;s opinion in the dialogue to write an exposition about the existence of UFOs. Begin with :

(Bây giờ hãy sử dụng ý kiến của Ba trong bài đối thoại để viết một bài giải thích về sự tồn tại của đìa bay. Bắt đầu bằng : Tôi nghĩ rằng đĩa bay tồn tại vì các bài báo và bài tường thuật trên báo chí…)

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about its appearance.

First(ly), many people from different countries reported that they once saw flying saucers. Second(ly), there are many photos of flying saucers and some photographers said they saw manlike creatures get out of the vehicles. Moreover, people are discussing those mysterious circles on the Fields in the countryside of Great Britain.

Therefore, UFO is not an imagination. I’s real and we should be ready to see its visits.

Xem lời giải bài tập các phần sau:

 Unit 10 Life on Other Planets: Getting Started

 Unit 10 Life on Other Planets: Listen and Read

 Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

 Unit 10 Life on Other Planets: Listening

 Unit 10 Life on Other Planets: Reading

 Unit 10 Life on Other Planets: Language Focus