Vở bài tập Toán lớp 1 trang 157

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 157

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

20 cm + 10 cm = 30 cm + 40 cm =

14cm + 5cm = 25cm + 4cm =

32 cm + 12 cm = 43 cm + 15 cm =

Bài 3: Ghép (mẫu):

Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15 cm, sau đó con ốc sên bò được thêm 14 cm. Tổng cộng con ốc có thể bò được bao nhiêu xăng?

Sự hòa tan:

Bài 1:

một. Kết quả là 67.

b. Kết quả là 57.

so với Kết quả là 78.

D. Kết quả là 77.

e. Kết quả là 88.

F. Kết quả là 95.

Bài 2:

20 cm + 10 cm = 30 cm 30 cm + 40 cm = 70 cm

14cm + 5cm = 19cm 25cm + 4cm = 29cm

32cm + 12cm = 44cm 43cm + 15cm = 58cm

Bài 3:

16 + 23 = 26 + 13 = 39

37 + 12 = 49

27 + 41 = 47 + 21 = 68

Bài 4:

Ốc sên có thể bò:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 1 trang 132

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *